PrintCloseKërkesa

Viti:  2011
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË; GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET; GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga Arjeta Çefa dhe Bledar Miloti, me autorizim. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga Marsida Xhaferllari, me autorizim.
Objekti:  Shpallja si të papajtueshme me nenet 16/1, 17, 19, 20 dhe 35 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të: - termit kombësi, të përcaktuar në nenin 6/1 dhe 8; - termit kombësinë në përputhje me kombësinë e prindërve, të përcaktuar në nenin 42/2, germa e; - nenit 58, tërësisht, të ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 Për gjendjen civile.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  52
Data:  01.12.2011
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.5. Gjykatat, 1.2.2. Ligje dhe norma të tjera me fuqinë e ligjit, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.4.7. Pranim i kërkesës
Vendimi i Plotë:  Nr: 52 Date: 01.12.2011
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.