PrintCloseKërkesa

Viti:  2014
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NAZMI LUKU
Subjekti i Interesuar:  MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE E INFRASTRUKTURES, SHOQËRIA E PËRMBARIMIT EPSA SHPK
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.81, datë 18.06.2008, të Gjykatës së Apelit Tiranë, brenda një afati të arsyeshëm.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  16
Data:  21.03.2014
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.11. Mosekzekutim i vendimit gjyqësor të formës së prerë, 1.3.1.1. Njëzëri, 1.4.7. Pranim i kërkesës, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 5.1.1.1. Procedurë civile, 5.1.22. Ekzekutimi i vendimit
Vendimi i Plotë:  Nr: 16 Date: 21.03.2014
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.