PrintCloseKërkesa

Viti:  2014
Data e ardhjes:  
Kërkues:  RAJMOND TOPTANI, MARION TOPTANI, EDWARD TOPTANI
Subjekti i Interesuar:  REA MEREPEZA AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit nr.00-2012-2676, datë 21.12.2012, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  17
Data:  24.03.2014
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.4.7. Pranim i kërkesës, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 5.1.1.1. Procedurë civile, 5.1.2. E drejta për t'iu drejtuar gjykatës
Vendimi i Plotë:  Nr: 17 Date: 24.03.2014
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.