PrintCloseKërkesa

Viti:  2014
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NDOC MOLLA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosarsyetimit të vendimit penal të Gjykatës së Lartë, brenda një afati të arsyeshëm. Shfuqizimi i vendimit të datës 16.01.2013, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Dëmshpërblimi në shumën 200 000 lekë nga ana e Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  18
Data:  31.03.2014
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.4.3. Rrëzim, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese
Vendimi i Plotë:  Nr: 18 Date: 31.03.2014
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.