PrintCloseKërkesa

Viti:  2014
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BRIANKO BEQIRAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve: nr. 1126, datë 30.07.2009, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 190, datë 03.03.2010 i Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2012-321, datë 20.03.2012, dhe nr. 00-2012-674, datë 17.05.2012, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  19
Data:  02.04.2014
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 5.1.1.2. Procedurë penale, 5.1.14. Paanësia, 5.1.2. E drejta për t'iu drejtuar gjykatës
Vendimi i Plotë:  Nr: 19 Date: 02.04.2014
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.