PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MIRELA SINANI
Subjekti i Interesuar:  UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU DURRËS
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.1714, datë 05.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2009-648 (305), datë 16.07.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimin nr.00-2012-1189, datë 25.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  02
Data:  26.01.2015
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.4.10. Pranim pjesërisht, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 5.1.33. Arsyetimi i vendimit
Vendimi i Plotë:  Nr: 02 Date: 26.01.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.