PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HANEM MOHAMED, ABDELAZIZ IBRAHIM
Subjekti i Interesuar:  MINISTRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË
Objekti:  Shfuqizimi, si të papajtueshme me Kushtetutën, i vendimeve nr.971, datë 20.07.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2012-245, datë 08.02.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimi i çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  03
Data:  26.01.2015
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.3.2.1. Mendim pakice, 1.3.2.2. Mendim paralel, 1.4.10. Pranim pjesërisht, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 5.1.33. Arsyetimi i vendimit, 5.1.40. E drejta për t'u gjykuar brenda një afati të arsyeshëm
Vendimi i Plotë:  Nr: 03 Date: 26.01.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.