PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BASHKIA E TIRANËS, BASHKIA E KRUJËS DHE KOMUNA KATUND I RI DURRËS, përfaqësuar nga z. Ivi Kaso, me autorizim.
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT, përfaqësuar nga znj. Jonida Gaba, me autorizim. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga znj. Majlinda Dhuka dhe z. Artur Metani, me autorizim.
Objekti:  1. Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet qeverisjes vendore: Bashkia e Tiranës, Bashkia e Krujës, Komuna Katund i Ri, dhe pushtetit qendror: Këshilli i Ministrave/Këshilli Kombëtar i Territorit. 2. Shqyrtimi i pajtueshmërisë me Kushtetutën dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore, si dhe shfuqizimi si antikushtetues, si akte që bëhen shkak për lindje të konfliktit, i vendimeve nr. 1, datë 08.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për Brezin Bregdetar, dhe nr. 3, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të veçantë të Kurorës së Tiranës. 3. Pezullimin e vendimeve nr. 1, datë 08.10.2013 dhe nr. 3, datë 18.10.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  04
Data:  02.02.2015
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.7. Organet e qeverisjes vendore, 1.2.10. Zgjidhje e mosmarrëveshjes së kompetencës, 1.3.1.1. Njëzëri, 1.4.3. Rrëzim, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 1.6.4.1. Pezullimi, 2.1.1.3. Karta Europiane e Autonomisë Vendore, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.2. Autonomia Vendore, 3.3. Decentralizimi i pushtetit
Vendimi i Plotë:  Nr: 04 Date: 02.02.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.