PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT TIRANË
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 18 të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 Për kthimin dhe kompensimin e pronës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  05
Data:  05.02.2015
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.5. Gjykatat, 1.2.2. Ligje dhe norma të tjera me fuqinë e ligjit, 1.3.1.1. Njëzëri, 1.4.3. Rrëzim, 1.5.1.3 Kontroll incidental, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 3.32. Parimi i hierarkisë së akteve, 3.5. Siguria juridike, 3.6. Të drejtat e fituara
Vendimi i Plotë:  Nr: 05 Date: 05.02.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.