PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LLAMBI AVALE
Subjekti i Interesuar:  BASHKIA TIRANË, SHOQËRIA E NDËRTIMIT ALSION SH.P.K., MYFTAR AHMETAJ
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.1105, datë 03.05.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, nr. 448, datë 15.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe nr.8408, datë 06.10.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  06
Data:  16.02.2015
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.6. Vendime të gjykatave, 1.3.1.2. Shumicë, 1.4.10. Pranim pjesërisht, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 5.1.14. Paanësia, 5.1.15. Barazia e armëve, 5.1.33. Arsyetimi i vendimit
Vendimi i Plotë:  Nr: 06 Date: 16.02.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.