PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ELSON KANAVACE
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatim i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  230
Data:  07.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 230 Date: 07.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.