PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AL-PROJEKT GROUP SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  BASHKIA TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.65, datë 05.02.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  234
Data:  16.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 234 Date: 16.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.