PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PELLUMB XHAMETA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.733, datë 07.02.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.195, datë 27.01.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë, si dhe nr.00-2015-11, datë 15.01.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  20
Data:  19.02.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 20 Date: 19.02.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.