PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ZANA HARXHI
Subjekti i Interesuar:  SHOQËRIA PETROLIMPEKS SH.A. MINISTRIA E FINANCAVE SHOQËRIA RESULI-ER SH.A.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-3078(369), datë 16.09.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  7
Data:  07.02.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 7 Date: 07.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.