PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E APELIT DURRËS
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Kontrolli i pajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i: - nenit 469/4 të Kodit Civil të vitit 1929 (pasojat që prodhon ende) me këtë përmbajtje: Por në rast që fëmijët e adoptuem ose të paslindurit e tyre konkurrojnë me të atin ose me amën e adoptuesit, ose me të dy bashkë, këta të fundit trashëgojnë një të tretën, dhe kur konkurrojnë me motrën ose me vëllamë e adoptuesit ose me të dy bashkë, trashëgojnë një të katërtën.. - nenit 486, paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit Civil (pasojat që prodhojnë ende) me këtë përmbajtje: Kur bashkëshorti lë fëmijë legjitimë, bashkëshorti tjetër merr si trashëgim uzufruktin e një pjese trashëgimore baras me atë të secilit fëmijë, duke u llogaritë edhe bashkëshorti vetë në numrin e fëmijëve. Në qoftë se me bashkëshortin konkurrojnë fëmijë natyralë dhe legjitimë, uzufrukti i bashkëshortit asht një pjesë baras më atë që i takon secilit nga fëmijët legjitimë. Kjo pjesë uzufrukti në asnjë rast nuk mundet me qenë ma e madhe se ¼ e trashëgimit, dhe mund të shpërblehet në mënyrën e caktueme në nenin 548.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  8
Data:  07.02.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 8 Date: 07.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.