PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA KOMBËTARE E GJYQTARËVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Objekti:  Deklarimi dhe shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr.84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  243
Data:  23.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 243 Date: 23.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.