PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA VODAFONE ALBANIA SH.A.
Subjekti i Interesuar:  BASHKIA BULQIZË, MINISTRIA E MJEDISIT
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.259, datë 05.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr.849, datë 11.4.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-468, datë 26.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i zbatimit të vendimit nr.259, datë 05.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  10
Data:  13.02.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 10 Date: 13.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.