PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALTIN VRIONI
Subjekti i Interesuar:  SHOQËRIA NDËRTIM MONTIM PATOS SH.A., SHOQËRIA RUBIN PETROL PATOS SH.A., SAIMIR VRIONI, GRABON VRIONI, SERVETE TIRANA (VRIONI), HEDIJE HOXHA (VRIONI), ZIJA VRIONI, ARSHI VRIONI.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3261 (470), datë 18.09.2014 të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  11
Data:  13.02.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 11 Date: 13.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.