PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AFRIM TARELLI (ZENELI), përfaqësuar nga avokat Ardian Visha, me prokurë të posaçme
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITSHME
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-1269, datë 14.07.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Pezullimi i ekstradimit të shtetasit Afrim Tarelli deri në një vendimmarrje të drejtë dhe përfundimtare të çështjes.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  12
Data:  15.02.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 12 Date: 15.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.