PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BUJAR ÇALA
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT, DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT ELBASAN
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-3080, datë 16.11.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  52
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 52 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.