PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ELIDA KAFIA (NDINI)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-325, datë 17.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Pezullimi i zbatimit të vendimit nr.41, datë 23.01.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe vendimit nr.00-2015-325, datë 17.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  53
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 53 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.