PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MEVLUDE DEMA
Subjekti i Interesuar:  SHOQËRIA SHERON SH.P.K.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3850, datë 29.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  55
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 55 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.