PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ASTRIT DEMIRI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-2486, datë 22.09.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.499, datë 06.11.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.1218, datë 23.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  56
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 56 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.