PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KOZAK ARBANA
Subjekti i Interesuar:  MYSHEVIRE HYSI, KËSHILLI I QARKUT VLORË, BASHKIA SARANDË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3560, datë 09.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  33
Data:  10.04.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 33 Date: 10.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.