PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA KOMBËTARE E GJYQTARËVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga z.Erjon Bani. UNIONI I GJYQTARËVE TË SHQIPËRISË, përfaqësuar nga z.Gerd Hoxha dhe z.Luan Hasneziri.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar znj. Vasilika Hysi dhe znj.Yllka Banushi. KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË, në mungesë.
Objekti:  Deklarimi dhe shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare i nenit 8; nenit 9, pika 1, shkronja c, fjalia e dytë dhe pikat 7 dhe 8; nenit 12, pika 2, shkronja b, pjesa e fundit e fjalisë; nenit 19, pika 5, shkronja b; nenit 23, pikat 10 dhe pika 11, fjalia e parë; nenit 26, pika 4, shkronja b; nenit 28, shkronja c; nenit 42, pika 3, shkronjat a, b, c, ç, pika 4, shkronjat a, b, c, ç, si dhe pikat 8 e 9; nenit 43; nenit 44, pika 1, shkronjat b dhe c; nenit 46, pika 5; nenit 47, pika 2, shkronja a, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale, shkronja b, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, pikat 4 dhe 5, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, pika 6, shkronjaa; nenit 48, pika 12, fjalia e fundit; nenit 53, pikat 3 dhe 10; nenit 64, pika 1, shkronja b, shprehja vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë, shkronja c dhe pika 5; nenit 66, pika 1, shkronjat a dhe b; nenit 78, pika 3, pjesa e fundit e fjalisë së parë dhe pika 5, paragrafi i fundit; nenit 87, pikat 5 dhe 6; nenit 95, pikat 5 dhe 6; nenit 102, pika 1, shkronjag, pika 2, shkronjat a dhe ç, pika 3, shkronjat a dhe ç; nenit 104, shkronja ç; nenit 105, pika 1, shkronja d; nenit 110; nenit 112, pika 1; nenit 117; nenit 119, pika 2, shkronja a; nenit 138, pika 1; nenit 141, pika 1; nenit 147, pika 2; nenit 150; nenit 152; nenit 153, shkronja ç; nenit 160; nenit 161, pika 2, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji dhe pika 3; nenit 162, pika 1, pika 2, shkronja b, si dhe pika 6, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 164, pika 1, shkronjaa, shprehja nuk kanë shkaqe të mbarimit të statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji dhe pika 2; nenit 165; nenit 166, pika 1 dhe pika 2, shkronja b; nenit 167, pika 3, shkronja b, shprehja ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 168, pika 2, shkronja b, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 169, pikat 3, 5 dhe 6; nenit 173, pika 1 të ligjit nr.96/2016 Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.96/2016 deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  34
Data:  10.04.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 34 Date: 10.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.