PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA KULTURË SPORT IMPEX SH.A.
Subjekti i Interesuar:  SUBI CAMI SKËNDER META NEZIR KOLA BESIM QINAMI RAMIZ MENA ZYRA PËRMBARIMORE TIRANË
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  35
Data:  18.04.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 35 Date: 18.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.