PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALBERT LOCI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2015-3215, datë 22.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.348, datë 15.09.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.20, datë 07.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  73
Data:  12.04.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 73 Date: 12.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.