PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SADETE TOLI, ETJ.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2015-537, datë 26.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.1299, datë 25.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.1569, datë 02.03.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  74
Data:  12.04.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 74 Date: 12.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.