PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KASTRIOT PASHOLLARI FERUZE PASHOLLARI
Subjekti i Interesuar:  MINISTRIA E MBROJTJES
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2779, datë 07.04.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2088, datë 13.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; 00-2014-3005, datë 06.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  39
Data:  05.05.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 39 Date: 05.05.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.