PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AFËRDITA HYSA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2016-731 (87), datë 28.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.737, datë 08.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.2281, datë 08.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  40
Data:  16.05.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 40 Date: 16.05.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.