PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NJË GRUP DEPUTETËSH, JO MË PAK SE 1/5 E ANËTARËVE TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga z. Oerd Bylykbashi, z. Gazmend Bardhi dhe z. Ivi Kaso.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga znj. Vasilika Hysi, znj. Yllka Banushi dhe z. Alban Brati. SHOQATA KOMBËTARE E GJYQTARËVE TË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga z. Erjon Bani. UNIONI I GJYQTARËVE TË SHQIPËRISË, në mungesë. UNIONI I PROKURORËVE TË SHQIPËRISË, në mungesë. SHOQATA KOMBËTARE E PROKURORËVE TË SHQIPËRISË, në mungesë.
Objekti:  Deklarimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 5, neneve 19-58, nenit 61, nenit 103, neneve 117-156, nenit 159, nenit 169/5, nenit 235, si dhe të nenit 285 të ligjit nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë".

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  41
Data:  16.05.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 41 Date: 16.05.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.