PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  TAHIR KURTI
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 5041, datë 13.06.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1136, datë 11.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-299, datë 12.02.2015 të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  57
Data:  25.07.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 57 Date: 25.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.