PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ALB-CANAJ SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË SHOQËRIA GLOBAL ENTERPRISE GROUP SH.P.K. AVOKATURA E SHTETIT
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2015-1766 (132), datë 03.03.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  58
Data:  25.07.2017
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 58 Date: 25.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.