PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HAMIT KAPLLANI (LAÇI), HASAN TËRBUNI
Subjekti i Interesuar:  XHEVAT KUÇI MINISTRIA E FINANCAVE AVOKATURA E SHTETIT DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE
Objekti:   Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor. Detyrimi i Ministrisë së Financave për të dëmshpërblyer kërkuesit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  59
Data:  28.07.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 59 Date: 28.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.