PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSANDËR SHPATI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-2329, datë 22.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  61
Data:  31.07.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 61 Date: 31.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.