PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SULEJMAN HABIBI
Subjekti i Interesuar:  BASHKIA E TIRANËS AVOKATURA E SHTETIT PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.526, datë 18.10.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  62
Data:  31.07.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 62 Date: 31.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.