PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SONILA SHKJEZI
Subjekti i Interesuar:  MINISTRIA E FINANCAVE ZYRA PËRMBARIMORE BAILIFFS SERVICES-MATANI CO
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  63
Data:  31.07.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 63 Date: 31.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.