PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EDUARD BANAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.669, datë 13.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nr. 488, datë 07.07.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.00-2016-2158, datë 09.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  64
Data:  16.10.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 64 Date: 16.10.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.