PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRIT MUÇAJ, ERVEHE MUÇAJ, LILJANA MUÇAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E KRIMEVE TË RËNDA
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1258, datë 20.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.1328, datë 15.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.00-2017-305, datë 07.04.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  65
Data:  16.10.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 65 Date: 16.10.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.