PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KASTRIOT JAUPI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.143, datë 04.07.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.131, datë 12.04.2010 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-2881, datë 05.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  120
Data:  22.05.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 120 Date: 22.05.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.