PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HAMIT MEHMETI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.59, datë 14.04.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; nr.174, datë 30.06.2016 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.00-2016-1830, datë 10.11.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  187
Data:  19.07.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 187 Date: 19.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.