PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SABRI HOXHA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-803, datë 19.05.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.1618, datë 13.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.1596/72, datë 12.01.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  200
Data:  20.09.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 200 Date: 20.09.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.