PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRIT TETOVA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.213, datë 10.05.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  206
Data:  20.09.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 206 Date: 20.09.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.