PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRIT SHEHU, ZEQIR SHEHU, MALIQ SHEHU, FIQIRETE SHEHU (GJEBREA)
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I QARKUT DURRËS DEGA E THESARIT DURRËS SHOQËRIA PËRMBARIMORE JUSTITIA TIRANË SHOQËRIA PËRMBARIMORE PETANI BAILIFFS OFFICE DURRËS
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.727, datë 14.07.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  69
Data:  13.11.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 69 Date: 13.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.