PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA ALEANCA KOMBËTARE E USHTARAKËVE TË SHQIPËRISË SHOQATA KOMBËTARE E USHTARAKËVE NË REZERVË TË SHQIPËRISË ORGANIZATA E PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT NË LIRIM.
Subjekti i Interesuar:  PËRPARIM ZANO INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit unifikues nr.3, datë 24.11.2016 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.3, datë 24.11.2016 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  72
Data:  17.11.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.9. Partitë politike dhe organizata të tjera
Vendimi i Plotë:  Nr: 72 Date: 17.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.