PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PIRO HAXHISTASA, MIRKO HAXHISTASA, VANGJEL HAXHISTASA, KOLI PAPA
Subjekti i Interesuar:  PIRO ALEKSI, MILTO ALEKSI, KATERINA ALEKSI, ATJANKA ALEKSI, LLAMBI ALEKSI, ODETA ALEKSI, ELEONORA ALEKSI AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË SHOQËRIA A.B.A.U. SH.P.K. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.178 datë 25.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2015-2123, datë 29.06.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  66
Data:  10.11.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 66 Date: 10.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.