PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AGRON LAÇAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-26, datë 14.01.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.199, datë 17.04.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.110 (51-2012-1276), datë 28.02.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  67
Data:  10.11.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 67 Date: 10.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.