PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SULEJMAN CAKONI
Subjekti i Interesuar:  KALOSH VATA PËRMBARUESI PRIVAT SHPËTIM ALLAMANI
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  68
Data:  10.11.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët
Vendimi i Plotë:  Nr: 68 Date: 10.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.