PrintClose



Kërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FATMIR KOÇI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2015-929, datë 21.05.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.276, datë 06.03.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.429, datë 02.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  234
Data:  02.11.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 234 Date: 02.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.