PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BLEDAR ÇABEJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.569, datë 08.11.2016 dhe nr.312, datë 21.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  238
Data:  02.11.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 238 Date: 02.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.